top of page

Parter

malmoideella_logo_500.png

Malmö Ideella är en samarbetsorganisation som representerar alla föreningar i Malmö. Tillsammans med våra medlemmar som utgörs av 347 föreningar och 19 samarbetsorganisationer når vi 1.280 föreningar i staden.

 

Vår ambition är att skapa en hållbar stad genom civilsamhället och främja känslan av ett kollektivt fortbestånd, samverkan mellan medlemmar och agera resursskapande till samhället.

Malmö Ideella arbetar med inkluderande och samhällsbyggande verksamheter samt EU projekt i olika former såsom ungdomsutbyten, seminarier och volontärtjänst.

Malmö stads logga

Kommunen är stor och har omfattande ansvar inom en rad olika områden. Enligt kommunallagen utgår styrningen i en kommun från kommunfullmäktige som beslutar ärenden av principiell karaktär såsom mål och riktlinjer för verksamheten samt kommunens organisation.

I Malmö fördelar kommunfullmäktige ansvaret för genomförandet av det kommunala uppdraget till nämnderna genom reglementen och till bolagen främst genom bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunens uppdrag regleras i stor utsträckning via lagstiftning och nationella riktlinjer. Malmö stad har en styrmodell med ett långtgående decentraliserat ansvar. Utöver reglementen och ägardirektiv styr utifrån den långsiktiga visionen bland annat genom mål, särskilda uppdrag och ekonomiska ramar.

Från Malmö stad är Stadskontoret, Funktionsstödsförvaltningen och Fritidsförvaltningen verksamma i projektet.

Sensus logga

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus Skåne-Blekinge bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Skåne och Blekinge län, en av sex regioner inom Sensus.

Vi vill utveckla, fördjupa och göra verksamhet som skapar engagemang och som speglar det vi vill vara genom studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete. Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. 

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter.

NyföretagarCentrum Öresunds logga

NyföretagarCentrum Öresund är motorn i Malmös näringsliv när det kommer till entreprenör-skap och att starta företag, allt från aktiebolag till ideella föreningar. I styrgruppen liksom i projektet bidrar vi som representant för näringslivet; med vårt engagemang och kunskap kring företagande, och också med vårt nätverk i näringslivet bestående av samarbetspartners, rådgivare, mentorer, specialister och innovativa nyföretagare.

NyföretagarCentrum Öresunds verksamhet bygger på ett partnerskap med framförallt näringslivet, varpå vi har samarbeten med cirka 40 stora och små verksamheter inom olika branscher, och även med andra företagsfrämjande organisationer på både formell och informell basis. Det är idag Sveriges största NyföretagarCentrum med 15 rådgivare, varav flera med internationell bakgrund. Rådgivningen är kostnadsfri, affärsmässig och konfidentiell.

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU-logga
bottom of page