top of page
  • Facebook
  • Black Instagram Ikon

Malmö Tillsammans

Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ mellan Malmö Ideella, Sensus studieförbund, NyföretagarCentrum Öresund och Malmö stad med Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och Funktionsstöds-förvaltningen.

Malmö Tillsammans arbetar i tre stationsnära områden – Östervärn, Persborg och Rosengård – där vi stöttar initiativ och idéer från Malmöbor och testar samt utvecklar metoder och verktyg för hållbar lokal utveckling. Målet med initiativet är att lägga grunden för en stadsövergripande innovationsplattform där arbetet kan fortleva efter projektets avslut.

 

Malmö Tillsammans ska främja en hållbar stadsutveckling genom att arbeta för minskad segregation, ökad sysselsättning, hållbart boende och förnyelse av de stationsnära områdena.

Malmö Tillsammans ska ses som en resurs för föreningar, företag och medborgare i Malmö för att lyfta det som är viktigt för dem, hitta lösningar och bygga en hållbar stad för alla.

HAR DU EN IDÉ SOM DU VILL FÖRVERKLIGA HÖR AV DIG TILL OSS - VI HJÄLPER DIG!.png

Vill du få nyheter och uppdateringar från oss direkt till din mejlinkorg? Anmäl dig till vårat nyhetsbrev!

Tack för din anmälan till nyhetsbrevet!

Senaste nytt

Vad gör Malmö Tillsammans?

Inom initiativet testar och utvecklar vi verktyg, modeller och metoder för lokal utveckling. Vi stöttar Malmöbor som har projekt och idéer som kan bidra till staden. Vi bidrar till och underlättar för samverkan genom att skapa kontaktytor mellan medborgare, föreningar, staden och den privata sektorn. 

Rent konkret har vi områdesinkubatorer, olika aktiviteter som kvartersbudget och lärandelunch, vi testar verktyg som lokalvaluta och vi stöttar förvaltningar inom Malmö stad samt andra aktörer som vill ha hjälp att utvecklas.

Initiativet pågår i form av ett projekt till våren 2023.

Vad är samverkan?

I FN:s globala mål nummer 17 (Agenda 2030) betonas vikten av sektorsövergripande samverkan. Inom Malmö Tillsammans är de olika sektorerna representerade med Malmö ideella och Sensus studieförbund från den idéburna sektorn, NyföretagarCentrum Öresund från den privata sektorn och Malmö Stad från den offentliga sektorn. Med Malmö Tillsammans vill vi skapa lokala möjligheter till samverkan och visa hur en sådan samverkan, där vi arbetar tillsammans kring lokala initiativ och bidrar till kunskapsutbyte, kan fungera i praktiken. 

Vad menas med innovationsplattform?

Innovationsplattformen kan vara såväl fysisk som digital. Medborgare, företag och föreningar ska kunna använda sig av innovationsplattformen för att få ut sina idéer och önskningar om hur Malmö som stad ska vara. Innovationsplattformen ska fungera som samlingsplats för alla goda idéer, viljor och positiva krafter som vill bidra till och stärka Malmö.

tillsammans_edited.jpg

Vad är en inkubator?

En inkubator kan jämföras med en kuvös för idéer och innovationer, och erbjuder stöd och resurser för att utveckla och förverkliga dem. Malmö Tillsammans ska arbeta fram gräsrotsinkubatorer som ska vara områdesbaserade och sektorsövergripande. Gräsrots-inkubatorerna ska fokusera på idéer sprungna ur lokala behov, uppmuntra till de boendes delaktighet, stödja lokal samverkan och ta vara på idéer och lösningar från civilsamhället.

I Malmö finns idag flera olika inkubatorer, men tröskeln för att kontakta dem kan upplevas som hög. Det finns många olika skäl till det - antagandet att inkubatorer enbart riktar sig mot företag eller entreprenörer, och socioekonomiska eller rent geografiska skäl. Med Malmö Tillsammans gräsrotsinkubatorer söker vi upp idéerna där de finns för att sänka tröskeln. Vi skapar förutsättningar för alla idéer att uppmärksammas - stora som små. Ingen idé är för liten och alla ska få möjlighet att bidra till sin stad, oavsett förutsättningar. Tillsammans bygger vi ett mer hållbart Malmö där vi jobbar tillsammans för att ta fram lösningar på olika samhällsutmaningar.

Hur kan du engagera dig? 

Malmö Tillsammans arrangerar en rad olika evenemang, allt från lärandeluncher till dialogforum. Många evene-mang är öppna för allmänheten och välkomnar alla Malmöbor, utan krav på förkunskaper och engagemang eller arbete inom området. 

Undrar du något mer eller har du en idé eller innovation för ett mer hållbart Malmö som du vill dela med dig av? Hör av dig till oss för att få veta mer om projektet eller vår inkubatorsverksamhet.

Skriv till oss på info@malmotillsammans.se eller på Facebook eller Instagram, där vi heter Malmö Tillsammans.

bottom of page