• Facebook
  • Black Instagram Ikon
1/10

Malmö Tillsammans

Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ mellan Malmö Ideella, Sensus studieförbund, NyföretagarCentrum Öresund och Malmö stad med Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen.

Målet med initiativet är att i tre stationsnära områden – Östervärn, Persborg och Rosengård – lyfta initiativ och idéer från medborgare för att tackla lokala samhällsutmaningar. Malmö Tillsammans ska främja en hållbar stadsutveckling genom att arbeta för minskad segregation, ökad sysselsättning, hållbart boende och förnyelse av de stationsnära områdena.

 Vi lyfter medborgares initiativ och idéer för att tackla lokala samhällsutmaningar

I varje område ska en inkubator utvecklas som samlingsplats för initiativ. Tillsammans bildar inkubatorerna en innovationsplattform för hela staden. Malmö Tillsammans ska ses som en resurs för föreningar, företag och medborgare i Malmö för att lyfta det som är viktigt för dem, hitta lösningar och bygga en hållbar stad för alla.

Vill du få nyheter och uppdateringar från oss direkt till din mejlinkorg? Anmäl dig till vårat nyhetsbrev!

Tack för din anmälan till nyhetsbrevet!

Senaste nytt

Vad gör Malmö Tillsammans?

Inom initiativet testar och utvecklar vi former för samverkan mellan olika sektorer och aktörer. Vi skapar inkubatorer och lyfter fram innovationer och idéer. Vi bidrar till och underlättar för samverkan genom att skapa kontaktytor mellan medborgare, föreningar, staden och den privata sektorn. 

Initiativet styrs av ett antal processer, där exempelvis lärandelunch, tjänsteinnovationer och grön lokalekonomisk analys ingår som aktiviteter, och där inkubatorer och en innovationsplattform ska utvecklas och lanseras. 

Initiativet pågår i form av ett projekt till våren 2023.

Vad är samverkan?

I FN:s globala mål nummer 17 (Agenda 2030) betonas vikten av sektorsövergripande samverkan. Inom Malmö Tillsammans är de olika sektorerna representerade med Malmö ideella och Sensus studieförbund från den idéburna sektorn, NyföretagarCentrum Öresund från den privata sektorn och Malmö Stad från den offentliga sektorn. Med Malmö Tillsammans vill vi skapa lokala möjligheter till samverkan och visa hur en sådan samverkan, där vi arbetar tillsammans kring lokala initiativ och bidrar till kunskapsutbyte, kan fungera i praktiken. 

Vad menas med innovationsplattform?

Innovationsplattformen kan vara såväl fysisk som digital. Medborgare, företag och föreningar ska kunna använda sig av innovationsplattformen för att få ut sina idéer och önskningar om hur Malmö som stad ska vara.

tillsammans_edited.jpg

Vad är en inkubator?

En inkubator kan jämföras med en kuvös för idéer, innovationer och företag, som tillhandahåller stöd och resurser för att utveckla och förverkliga sagda idéer och innovationer. Malmö Tillsammans ska arbeta fram gräsrotsinkubatorer som ska vara områdesbaserade och sektorsövergripande. Gräsrotsinkubatorerna ska fokusera på idéer sprungna ur lokala behov, uppmuntra till de boendes delaktighet, stödja lokal samverkan och ta vara på idéer och lösningar från civilsamhället.

I Malmö finns idag flera olika inkubatorer, men tröskeln för att kontakta dem kan upplevas som hög. Det finns många olika skäl till det - antagandet att inkubatorer enbart riktar sig mot företag eller entreprenörer, och socioekonomiska eller rent geografiska skäl. Med Malmö Tillsammans gräsrotsinkubatorer söker vi upp idéerna där de finns för att sänka tröskeln. Vi skapar förutsättningar för alla idéer att uppmärksammas - stora som små. Ingen idé är för liten och alla ska få möjlighet att bidra till sin stad, oavsett förutsättningar. Tillsammans bygger vi ett mer hållbart Malmö där vi jobbar tillsammans för att ta fram lösningar på olika samhällsutmaningar.

Hur kan du engagera dig? 

Malmö Tillsammans arrangerar en rad olika evenemang, allt från lärandeluncher till dialogforum. Många evenemang är öppna för allmänheten och välkomnar alla Malmöbor, utan krav på förkunskaper och engagemang eller arbete inom området. 

Undrar du något mer eller har du en idé eller innovation för ett mer hållbart Malmö som du vill dela med dig av? Hör av dig till oss för att få veta mer om projektet eller vår inkubatorsverksamhet.

Skriv till oss på info@malmotillsammans.se eller på Facebook eller Instagram, där vi heter Malmö Tillsammans.